U skladu sa odredbama člana 10, 11 i 12 Zakona o udruženjima (Službeni list RS br. 51/09) na Skupštini UDRUŽENJA NEFROLOGA SRBIJE, održanoj u Beogradu dana 12.02.2010. godine, usvojen je:


 S T A T U T
UDRUŽENJA NEFROLOGA SRBIJE


 01. OPŠTE ODREDBE:

Član 1.

Udruženje nefrologa Srbije (u daljem tekstu Udruženje) je strukovno, dobrovoljno, neprofitabilno, naučno, edukativno, humanitarno udruženje sa naučno-edukativnim i socijalno-humanitarnim ciljevima u funkciji poboljšanja prevencije i lečenja bolesti bubrega, kome se mogu pridružiti i ostali članovi ali pravo odlučivanja imaju samo strukovni članovi.

Član 2.

Udruženje svoju aktivnost obavlja na teritoriji Republike Srbije a sedište udruženja određuje Skupština Udruženja (ili, ako može sa pravnog aspekta, sedište Udruženja treba da bude na neutralnom mestu?).

Član 3.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornošću koje proizilaze iz Zakona i ovog Statuta.
Udruženje predstavlja i zastupa predsednik Upravnog odbora koji je predsednik udruženja. U slučaju sprečenosti predsednika, zamenjuje ga član Upravnog odbora koga odredi predsednik.
Rad Udruženja je javan.

Član 4.

Udruženje ima okrugao pečat sa tekstom: "UDRUŽENJE NEFROLOGA SRBIJE" a na sredini pečata je znak Udruženja u obliku bubrega.
Udruženje ima štambilj pravogaonog oblika sa natpisom: "UDRUŽENJE NEFROLOGA SRBIJE".

02. CILJEVI I ZADACI

Član 5.

Udruženje organizuje i koordinira aktivnost svojih članova u ostvarivanju zajedničkih ciljeva:

 • Okuplja građane i društvene organizacije u radu na zdravstvenom prosvećivanju o bolestima bubrega.
 • Inicira aktivnosti na prevenciji i lečenju bolesti bubrega, uključujući i definitivni otkaz rada bubrega a u saradnji sa drugim kompetentnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, naučnim i drugim.
 • Radi na evidentiranju stvarne učestalosti oboljevanja od bolesti bubrega u Srbiji.
 • U skladu sa prethodnim stavom, razmatra i predlaže izmene i dopune organizacije nefrološke službe u Srbiji.
 • Koordinira organizovano učešće u diskusijama prilikom donošenja propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zakonodavstva.
 • U ostvarivanju svojih ciljeva, u borbi protiv bolesti bubrega, Udruženje sarađuje sa Republičkom Vladom i njenim organima, medicinskim fakultetima, lekarskim društvima, Crvenim krstom, drugim zdravstvenim i humanitarnim organizacijama i institucijama koje imaju slične programske ciljeve.
 • Razmatra donete propise iz oblasti nefrološke struke i o njihovom sadržaju obaveštava članstvo, obezbeđuje diskusiju o novim propisima i predlaže ispravke nadležnim organima.

03. ODNOSI I SARADNJA

Član 6.

Udruženje može organizovati saradnju i druge oblike udruživanja sa sličnim organizacijama na teritoriji Srbije.

Član 7.

Udruženje može organizovati saradnju i postati član međunarodnih udruženja (internacionalnih, evropskih, svetskih) nefrologa.
Udruženje može stvarati mešovita stručna Udruženja sa drugim nacionalnim društvima istog ili sličnom programskog sadržaja.

Član 8.

Član Udruženja može biti svaki lekar, član SLD, koje prihvati ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja a mogu se pridružiti i ostali članovi koji nemaju pravo biranja i ne mogu biti birani za članove Upravnog odbora niti druga radna tela. Članovi Udruženja mogu biti: članovi osnivači, redovni, pridruženi, počasni, sponzori i donatori (dobrotvori). Nivo članstva se reguliše Pravilnikom o članstvu koji donosi Skupština pri usvajanju Statuta. Strana fizička i pravna lica mogu postati članovi Udruženja na osnovu odluke Upravnog odbora, a u skladu sa zakonom. Redovni i pridruženi član Udruženja postaje se na lični zahtev (popunjena  pristupnica) ili uz preporuku Upravnog odbora. Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i odmah obaveštava podnosioca. Počasni članovi se određuju na inicijativu članova Skupštine Udruženja ili članova Upravnog odbora  a odluka se donosi konsenzusom svih članova Upravnog odbora. Pridruženi član je lice koje se ne bavi neposredno nefrološkom strukom ali je zainteresovano za rad i razvoj iste. Članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu čiju visinu određuje Upravni odbor. Član Udruženja ima člansku kartu.

Član 9.

Prava i dužnosti članova Udruženja su:

 • Da učestvuju u radu Udruženja.
 • Da biraju i da budu birani u organe Udruženja (shodno članu 1. i članu 8.).
 • Da budu informisani o materijalno-finansijskom poslovanju i aktivnostima Udruženja a preko prisustva Skupštinskim zasedanjima.
 • Da svojim učestvovanjem u radu doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja, uredno plaćaju članarinu i da ga pomažu prema svojim psiho-fizičkim i materijalnim mogućnostima.
 • Da daju predloge, mišljenja i primedbe na rad organa i drugih tela Udruženja toko redovnih zasedanja Skupštine Udruženja.

 Član 10.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • Istupanjem, prema vlastitoj želji ili smrću.
 • Prestankom članstva u SLD-u.
 • Iključenjem u slučaju grube povrede ciljeva i ugleda Udruženja. Postupak za isključenje iz Udruženja pokreće predsednik Udruženja uz saglasnost Upravnog odbora a odnosno skupština Udruženja.

Član 11.

Skupština Udruženja dodeljuje počasni status članovima Udruženja za posebna zalaganja i rezultate u radu Udruženja a počasni članovi nemaju pravo glasa. Počasni status se utvrđuje poveljom Udruženja. Počasni članovi učestvuju u radu Udruženja.

Član 12.

Udruženje će informisati članove tokom zasedanja Skupštine o radu, problemima u toku rada i donetim odlukama i obezbediće uvid u korišćenje sredstava.

04. ORGANI UDRUŽENJA

Član 13.

Organi Udruženja su:

 • Skupština;
 • Nadzorni odbor;
 • Upravni odbor;
 • Komisije i radne grupe;

SKUPŠTINA:

Član 14.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Član 15.

Skupštinu čine delegirani predstavnici struke. Broj delegata utvrđuje Upravni odbor poštujući teritorijalnu zastupljenost tako da jedan delegat dolazi na 5 članova Udruženja. U radu Skupštine mogu učestvovati kao posmatrači, ali bez prava odlučivanja i predstavnici drugih organizacija.

Član 16.

Mandat skupštinskih delegata traje dve godine.

Član 17.

Funkcija delegata može prestati i pre isteka mandata ostavkom ili opozivom o čemu se Skupština blagovremeno obaveštava.

Član 18.

Skupština radi u sednicama i sastaje se po potrebi a po pravilu svake godine. Vanredna skupština se može zakazati  i ranije ako su ugroženi interesi Udruženja, na obrazložen predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine Skupštinskih delegata, Upravnom odboru u pisanom obliku sa navedenim pitanjima čije se razmatranje traži. Odluke se donose većinom glasova prisutnih delegata.

Član 19.

Skupštinu Udruženja (redovnu ili vanrednu) saziva:

 • Predsednik Udruženja ili većina članova Upravnog odbora.
 • Nadzorni odbor većinom glasova.
 • Pismeno više od 1/3 glasova delegata Skupštine Udruženja.
 • Obaveštenje o redovnom sastanku skupštine i dnevnom redu dostavlja Upravni odbor svakom delegatu mesec dana pre održavanja sa time da svaki član Skupštine može dostaviti argumentovane predloge u vezi sa dopunama dnevnog reda a najmanje nedelju dana pre datuma sazivanja skupštine.

 

Član 20.

Skupština vrši sledeće poslove:

 • Usvaja Statut, odnosno odluke o njegovim izmenama i dopunama i donosi druga opšta akta Udruženja.
 • Bira organe Udruženja i organe Skupšine.
 • Donosi plan i program rada Udruženja.
 • Odlučuje o molbama, prigovorima i žalbama.
 • Donosi Poslovnik o članstvu i radu.
 • Odlučuje o udruživanju u savez ili u sličnu organizaciju u zemlji i inostranstvu.
 • Odlučuje o dodeli priznanja zaslužnima za uspešan rad Udruženja, godišnju nagradu Udruženja za najbolje predavanje, prezentaciju, knjigu, naučni rad, studentnki rad i sl.
 • Obavlja druge poslove predviđene statutom.
 • Odlučuje o prestanku rada Udruženja i statusnim promenama.
 • Odlučuje o visini članarine za sledeću godinu.
 • Odlučuje o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Udruženja.

Član 21.

Skupština odlučuje kada je na sednici prisutno više od polovine delegata. Odluke se donose većinom glasova prisutnih delegata. Glasanje na sednici je javno, ali skupština većinom glasova može odlučiti da glasanje bude tajno u konkretnom slučaju. (alternativni predlog je da se izbor predsednika Udruženja i članova UO obavlja tajnim glasanjem)

Komentar jednog od predlagača: Tajno glasanje obezbeđuje poverljivost ali su mogućnosti zloupotrebe veće ako se procedura ne ispoštuje.

Član 22.

Ukoliko sednici Skupštine ne prisustvuje dovoljan broj delegata ona se odlaže i zakazuje nova u roku od 30 dana.

Član 23.

Skupštinom rukovodi predsednik Udruženja sa mandatom od 2 godine. Predsednik Udruženja se bira iz redova istaknutih stručnjaka iz oblasti nefrologije. Predsednika bira i opoziva redovna ili vanredna Skupština Udruženja javnim ili tajnim glasanjem prema odluci Skupštine.

NADZORNI ODBOR:

Član 24.

U cilju kontrole materijalno-finansijskog poslovanja i statutarnog delovanja Udruženja bira se nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima pet članova koje bira Skupština sa mandatom od 4 godine dve godine i može biti ponovo izabran na tu funkciju još jednom. Predsednika Nadzornog odbora bira odbor iz redova svojih članova. Predsednik saziva sednice i rukovodi njihovim radom. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Jedne godine se bira predsednik i članovi Upravnog odbora a druge članovi nadzornog odbora.

Član 25.

Nadzorni odbor kontroliše:

 • primenu odredbi ovog Statuta i drugih akata.
 • ispravnost korišćenja materijalno-finansijskih sredstava.

Nadzorni odbor se sastaje po potrebi a najmanje jednom godišnje i dužan je da o svom radu podnosi Skupštini pisani izveštaj.

UPRAVNI ODBOR:

Član 26.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja. Upravni odbor odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Član 27.

Mandat članova Upravnog odbora traje dve godine i članovi mogu ponovo biti izabrani na tu funkciju još jednom. Predsednika Upravnog odbora, koji je po položaju i predsednik Udruženja, bira Upravni odbor iz redova svojih članova.

Član 28.

Upravni odbor ima devet članova koje bira i opoziva Skupština na predlog predsednika Udruženja.

Obrazloženje: U RS je potencijalno 200 članova UN, manje od polovine je u tercijarnim ustanovama a od tog broja manje od polovine su nosioci naučnih zvanja. Potrebno je ostaviti barem 1-2 mesta za reprezente većine, tj. predstavnika sekundarne 33.

Takođe, treba imati u vidu i član 30. koji kaže: Upravni odbor punovažno odlučuje ako na sednici prisustvuje polovina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova Upravnog odbora. Iskustvo govori o čestom i opravdanom odsustvovanju članova UO sa sednica.

Član 29.

Uprani odbor:

 • Sprovodi aktivnosti Udruženja prema Statutu.
 • Izvršava odluke Skupštine.
 • Daje incijativu za izmene i dopune statuta.
 • Sarađuje sa društvenim organizacijama i zajednicama.
 • Upravlja imovinom Udruženja  i donosi finansijske odluke.
 • Stara se o izvršenju finansijskog plana Udruženja i pravilnog korišćenja i raspolaganja sredstvima Udruženja.
 • Razmatra i usvaja izveštaje o periodičnom poslovanju, završni račun i predlaže Skupštini donošenje odluka.
 • Bira i razrešava lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja.
 • Odlučuje o poveravanju obavljanja administrativno-tehničkih i materijalno-finansijskih poslova Udruženja drugoj organizaciji i rešava o drugim pitanjima iz svog delokruga rada.
 • Odlučuje o uključivanju u naučno-istraživačke projekte u zemlji i inostranstvu.
 • Odlučuje i o drugim pitanjima koja su bitna za svakodnevni rad Udruženja.
 • Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u skladu sa Zakonom o udruženjima.
 • Razmatra zakonske propise i po potrebi podnosi zahteve za obraćanje odgovarajućim organima po pitanju kvalitetne organizacije nefrološke službe a sve u interesu obolelih od bubrežnih bolesti.

Član 30.

Sednicama Upravnog odbora predsedava predsednik a u slučaju njegove odsutnosti član odbora koga on odredi. Sednicama Upravnog odbora može da prisustvuje i ravnopravno učestvuje i predsednik Nadzornog odbora. Sednice se održavaju povremeno, po pravilu 2 puta godišnje.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako na sednici prisustvuje polovina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor za svoj rad je odgovoran Skupštini Udruženja kojoj podnosi godišnji izveštaj.

Član 31.

Predsednik i predsednik Upravnog odbora u okviru svoje nadležnosti:

 • Zastupa Udruženje pred trećim licima.
 • Stara se o izvršenju odluka Skupštine i Upravnog odbora.
 • Obavlja funkciju naredbodavca u pogledu upotrebe sredstava i imovine Udruženja i potpisuje naloge za novčane izdatke.
 • Zakazuje sednice Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi, na zahtev Skupštine ili Nadzornog odbora.
 • Potpisuje akta i obavlja sve poslove predvidjene ovim Statutom u okviru nadležnosti Upravnog odbora.
 • Ukoliko je član odgovarajućih komisija, obaveštava članstvo o propisima koji su u pripremi, donetim propisima i pokreće predlog ispravke istih kod nadležnih organa a na zahtev članova Upravnog odbora.

Član 32.

Skupština, redovna ili vanredna, imenuje i razrešava generalnog sekretara, na predlog predsednika Udruženja, koga bira na vreme od dve godine i može biti ponovo izabran na tu funkciju još jednom. Generalni sekretar, kao operativni organ Udruženja, pomaže predsedniku na pripremi materijala za sednice odbora, organizuje i vodi celokupno poslovanje Udruženja. Generalni sekretar za svoj rad odgovara predsedniku, Upravnom odboru i Skupštini Udruženja.

KOMISIJE I RADNE GRUPE:

Član 33.

U cilju bolje podele rada i kompetentnog odlučivanja po pojedinim pitanjima obrazuju se stalne i povremene komisije i radne grupe.

Član 34.

Stalne i povremene komisije i radna tela Upravni odbor predlaže Skupštini koja daje saglasnost za izbor. Istovremeno, Upravni odbor predlaže broj članova, zadatke i delokrug rada kao i predsednika istih. O  svom radu, komisije i radna tela podnose izveštaj Upravnom odboru u vremenskom roku koji odbor odredi. Upravi odbor izveštava Skupštinu o radu komisija i radnih tela.

05. POSEBNE ODREDBE

Član 35.

Za obavljanje administrativno-tehničkih i materijalno-finansijskih poslova Udruženja a u cilju unapređenja njegovog rada, Skupština može obrazovati posebne ogranke Udruženja ili može ove poslove poveriti drugim organizacijama ili licima.

Ako se obrazuje novi ogranak, formiranje će biti u skladu sa Zakonom. U tom slučaju, međusobna prava i obaveze nove organizacije i Udruženja kao osnovača uređuju se posebnim ugovorom.

Član 36.

Materijalno-finansijska sredstva Udruženja mogu se pribavljati i upotrebljavati na način kako je regulisano Statutom i Zakonom.

Član 37.

Prihodi Udruženja se ostvaruju:

 • Članarinom.
 • Prilozima i donatorstvima.
 • Poklonima i legatima.
 • Humanitarnim akcijama.
 • Izdavačkom delatnosti Udruženja (bilteni, časopisi, knjige).
 • Organizovanjem humanitarnih priredbi, aukcija i sl.
 • Od dividende, zakupnine, od kamate na uloge.
 • Intelektualnom svojinom stečenom naučno-istraživačkim prijektima Udruženja.
 • Organizovanjem predavanja, kongresa, simpozijuma i sl. Ovim ostvarena sredstva koristiće se isključivo za ostvarivanje aktivnosti Udruženja.
 • Kao i ostalim prihodima ostvarenim u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Član 38.

Sredstva Udruženja utvrđuju se i raspoređuju finansijskim planom.

Član 39.

Finansijski plan i završni račun donosi Upravni odbor svake kalendarske godine a usvaja Skupština Udruženja

Član 40.

Materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja obavlja se preko računa u skladu sa zakonskim propisima. U slučaju ostvarivanja dobiti obavljanjem privredne i druge registrovane delatnosti, ista se može koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Član 41.

U slučaju ostvarivanja deviznog priliva sredstava Udruženje može otvoriti devizni račun, u skladu sa zakonom. U slučaju da Udruženje počne sa obavljanjem privredne delatnosti (izdavanjem časopisa, publikacija, i dr), prethodno će se izvršiti registracija privredne delatnosti kod Agencije za privredne delatnosti.

06. IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 42.

Upravni odbor sastavlja predlog izmene i dopune Statuta i dostavlja Skupštini na usvajanje. Inicijativu za izmene i dopune Statuta mogu predložiti Upravnom odboru članovi udruženja a ista se usvaja na Skupštini.

Član 43.

Udruženje može prestati sa radom odlukom Skupštine kada prestanu da postoje uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udruženjima. Skupština uređuje raspodelu preostale imovine Udruženja većinom glasova prisutnih.

Član 44.

Na sve što nije regulisano ovim Statutom, primenjivaće se odredbe Zakona o udruženjima.

Član 45.

Statut Udruženja stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruženja dana 12.02.2010. godine. Ovim Statutom zamenjuje se prethodni koji je Skupština usvojila 10.03.2008. godine.


Predsedavajući Skupštine
UDRUŽENJA NEFROLOGA SRBIJE

Prof. dr Nada Dimković

Ostavite odgovor