Poštovani koleginice i kolege,

Održana je Škola iz nefrologije, 4. novembra 2011, koja je posvećena izučavanju novina u merenju i proceni rada i aktivnosti bolesti bubrega. Ovo je četvrta Škola koja je organizovana u okviru Udruženja nefrologa Srbije ove godine.

Zbog neprekidnog porasta broja bolesnika koji se leče nekom od metoda za zamenu rada bubrega i visokog pratećeg kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta, hronične bolesti bubrega predstavljaju zdravstveni problem širom sveta. U cilju njihove  prevencije i ranog lečenja, započeo je talas uvođenja novina u tumačenju i merenju rada bubrega, klasifikaciji funkcije korišćenjem već poznatih pokazatelja za bolesti bubrega i otkrivanje novih pokazatelja oštećenja sopstvenih ili presađenih bubrega tzv. biomarkera kako u dijagnostici različitih bolesti bubrega, tako i u njihovoj prognozi, praćenju toka bolesti i njihovoj praktičnoj primeni.  S toga je cilj Škole da realno sagledamo novine u merenju i proceni rada i aktivnosti bolesti bubrega.

Nadamo se da ćemo zajedničkim diskusijama i razmenom mišljenja opravdati cilj ove Škole i da ćemo steći korisna saznanja. Dobrodošli u Školu iz nefrologije, Udruženja nefrologa Srbije.

Organizator:

Prof. dr Višnja Ležaić

Klinika za nefrologiju, KCS

Predsednik Udruženja Nefrologa Srbije 2011-te

Prof. dr Nada Dimković


P R O G R A M   Š K O L E


09:00 - 09:10     Pozdravna reč Predsednika Udruženja nefrologa Srbije

Prof. dr Nada Dimković

09:10 - 09:30     Standardizacija kreatinina

Marijana Dajak (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

09:30 - 09:50     Metode merenja i procene glomerulske filtracije

Prof. dr Višnja Ležaić (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

09:50 - 10:10     Albuminurija i proteinurija: dijagnostički i prognostički biomarker

Prof. dr Vidojko Đorđević (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

10:10 - 10:25     Diskusija

10:25 - 10:55     P A U Z A

10:55 - 11:15     Biomarkeri u akutnom oštećenju bubrega

Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

11:15 - 11:35     Biomarkeri u primarnim i sekundarnim glomerulonefritisima

Prof. dr Igor Mitć (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

11:35 - 11:55     Biomarkeri posle transplantacije bubrega

Doc. dr Radomir Naumović (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

11:55 - 12:10     Diskusija

12:10 - 12:35     P A U Z A

12:35 - 12:55     Biomarkeri u Balkanskoj Endemskoj Nefropatiji

Prof. dr Marina Savin (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

12:55 - 13:15     Genetski markeri u bolestima bubrega

Prof. dr Ivana Novaković (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

13:15 - 13:35     Kardiološki markeri u hroničnoj insuficijenciji bubrega

Prof. dr Nada Dimković (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

13:35 - 14:05     Prikaz sopstvenog iskustva sa određenim markerima:

Albuminurija (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

KIM 1 (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

Inflamacija (preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

14:05 - 14:30     Diskusija

15:00                 R U Č A K