PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

 

(satnica, teme i predavači)

 

ŠKOLA HEMODIJALIZE

 

„Lečenje dijalizom bolesnika sa akutnom i termiinalnom bubrežnom slabošću. Možemo li bolje?“

 
Poslednjih godina u celom svetu i u Srbiji beleži se porast broja bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom, a samim tim i bolesnika na hroničnom programu hemodijalize. Osnovni preduslov za kvalitetnu dijalizu je upotreba prečišćene vode za dijalizu, tj. obezbediti njenu mikrobiološku ispravnost, kao zadržati hemijske i fizičke karakteristike u optimalnim uslovima. /potreba za usklađivanjima naših i svetskih standarda/.
 
U poslednjih trideset godina došlo je da značajnog napretka u tehnologiji dijalize, sa pojavom novih dijaliznih tehnika, novih mašina i novih vrsta dijalizatora koji doprinose boljem preživljavanju bolesnika i prilagođavanju hemodijalize pojedinačnom bolesniku.
 
Sa druge strane i pored značajnog napretka tehnike dijalize problem vaskularnog priistupa ostaje i dalje „Ahilova tetiva“ hemodijalize. Podržavajući strategiju „Najpre fistula“ nefrolozi i vaskularni hirurzi se susreću sa problemom sve starije populacije sa brojnim komorbiditetima koja započinje dijalizu. U Srbiji se poslednjih godina prati povećanje broja bolesnika koji kao primarni vaskularni pristup koriste dijalizne katetere čime je omogućeno brzo započinjanje dijalize. Komplikacije povezane sa upotrebom centralnih venskih katetera za dijalizu doprinose većem morbiditetu dijaliznih bolesnika. Upoznavanje sa farmakološkim metodama održavanja patentnosti katetera i tehnikama prevencije razvoja disfunkcije katetera kao i interventnim tehnikama koje se primenjuju kada je patentnost katetetera već smanjena u značajnoj meri će doprineti smanjenju rizika od nastanka komplikacija.
 
Danas se ne može zamisliti savremeno lečenje bolesnika sa akutnim bubrežnim oštećenjem u jedinicama intenzivne nege bez aktivnog lečenja dijaliznim postupcima. Kada se odlučiti za kontinuirane postupke su pitanja sa kojim se savremeni nefrolozi često susreću. Upoznavanje sa različitim modalitetima kontinuiranih postupaka, pravovremena detekcija i lečenje akutnog bubrežnog oštećenja u jedinicama intezivne nege kako primenom novih membrana EMIC, Citosorb, Oksiris, Adsorba u okviru CVVHDF svakako ima uticaja na bolje preživljavanje i brži oporavak bolesnika. Neophodno je proširiti saznanja o najnovijim filterima, hemadsorbentima i modalitetima lečenja koji se mogu primeniti u jedinicama intenzivne nege kad je pomoć nefrologa od kritične važnosti u interdisciplinarnom lečenju najtežih bolesnika. U školi hemodijalize predavači će pokušati polaznicima da otvorene dileme razjasne u okviru predavanja i plenarnih diskusija.
 

PETAK, 31. mart 2017.

Satnica:Tema:Metod obuke*Predavač:
17:00-17:30Otvaranje sastanka, uvodna reč, pozdravni govoriProf. dr S. Simić-Ogrizović,
Prof. dr I. Mitić,
dr M. Simin
17:30-18:0045 godina hemodijalize u Kliničkom centru Vojvodine u Novom SaduPredavanjedr V. Sakač
18:00-18:30Epidemiološka slika hronične bubrežne slabosti u Srbiji i svetuPredavanjeProf. dr I. Mitić

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.
 

SUBOTA, 01. april 2017.

Satnica:Tema:Metod obuke*Predavač:
09:00-09:30HEMODIJALIZA
Provera i održavanje kvaliteta vode za hemodijalizu.
PredavanjeDr M. Sibin-Šibalić
09:30-11:00Kvalitetet dijalizatora. Kako ga specificirati?PredavanjeDr LJ. Veljančić
11:00-11:30Hemodijafiltracija, prednosti i mane.PredavanjeDr R. Marković
11:30-11:45DISKUSIJA
11:45-12:15PAUZA
12:15-12:35VASKULARNI PRISTUPI
Metode punktiranja arteriovenske fistule za hemodijalizu.
PredavanjeProf. dr R. Stolić
12:35-12:55Hirurški izazovi kod uspostavljanja vaskularnog pristupa za hemodijalizu.PredavanjeProf. dr V. Popović
12:55-13:15Šta sve možemo učiniti da produžimo vek dijaliznih katetera.PredavanjeDr T. Azaševac
Dr A. Petreš
13:15-13:35Primena antitrombotika u cilju održavanja i razvoja arteriovenskih fistula.PredavanjeDr Sanja Gnip
13:35-13:45DISKUSIJA
13:45-14:45PAUZA ZA RUČAK
14:45-15.00DIJALIZA U LEČENJU BOLESNIKA SA AKUTNIM OŠTEĆENJEM BUBREGA
Epidemiološka slika akutnog oštećenja bubrega
i modaliteta lečenja ovih bolesnika u Srbiji.
PredavanjeProf. dr S. Simić-Ogrizović
15:00-15:20Primena kontinuiranih metoda zamene bubrežne funkcije.PredavanjeDoc. dr V. Knežević
15:20-15:40Uloga monitoringa u izboru vremena i načina lečenja bolesnika
sa akutnim oštećenjem bubrega u jedinicama intenzivne nege.
PredavanjeDr Sanja Maričić-Prijić
15:40-16:00Iskustva u primeni adsorbtivnih membrana u lečenju bolesnika
sa akutnim oštećenjem bubrega.
PredavanjeDr M. Šibalić-Simin
16:00-16:20Sindrom izgaranjaPredavanjeProf. dr V.Bugarski
16:20-16:30DISKUSIJA
16:30-17:00Test znanja i podela sertifikata
17:00-17:15Skupština UNS

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.
 

9. ŠKOLA PERITONEUMSKE DIJALIZE

 

„Novine u preventivi i lečenju peritonitisa i kardiovaskularnih bolesti kod bolesnika na peritoneumskoj dijalizi“

 
Hronična peritoneumska dijaliza (PD) predstavlja komplementaran metod hemodijalizi i transplantaciji bubrega u lečenju bubrežnih bolesnika sa terminalnom bubrežnom slabošću. Uprkos tehnološkim napretcima na polju sistema za PD i uvođenjem biokompatibilnih rastvora, incidenca peritonitisa u našoj zemlji ostala je visoka i kreće se 1 epizoda na 24 meseci lečenja. Smrtnost naših bolesnika kao neposredna i direktna posledica peritonitisa je oko 5%, a zbog drugih indirektnih problema povezanih sa peritonitisom i do 15%. Ekspertska grupa internacionalnog udruženje za PD svake četiri godine publikuje preporuke za prevenciju, dijagnostiku i lečenje peritonitisa, koji je i dalje Ahilova tetiva PD. Imajući u vidu značaj formiranja nacionalnih timova za praćenje stope peritonitisa i efikasnosti primenjenih protokola lečenja, Udruženje nefrologa Srbije (UNS) sa svojom radnom grupom za PD planiralo je održavanje kursa sa okruglim stolom o značaju prevencije, dijagnostike i lečenja peritonitisa, iz čega treba da proistekne i izrada nacionalnog vodiča koji će biti od velikog značaja za unapređenje kvaliteta dijagnostike i lečenja, a samim tim uticaće i na smanjenje stope smrtnosti i komplikacija kod naših bolesnika.
 
U drugom programskom delu Škole PD istaknuti nefrolozi i interventni kardiolog govoriće o kardiovaskularnim i metaboličkim komplikacijama PD, sa posebnim osvrtom na iznenadnu srčanu smrt kod bolesnika na PD, značaju rane neinvazivne i invazivne kardiološke dijagnostike, hipertrofiji miokarda LK i srčanoj slabosti, poremećajima ritma i antikoagulantnim lekovima, moždanom udaru i bolestima perifernih arterija kod hroničnih PD bolesnika.
 

NEDELJA, 02. april 2017.

Satnica:Tema:Metod obuke*Predavač:
09:00-09:15Otvaranje sastanka.PredavanjeProf. dr Sanja Simić-Ogrizović
Prof. dr Đoko Maksić
09:15-09:30Incidenca peritonitisa u Srbiji tokom 2016. godine.PredavanjeProf. dr Sanja Simić-Ogrizović
09:30-10:00Antimikrobna osetljivost izolovanih uzročnika i empirijska terapija peritonitisa.PredavanjeProf. dr Đoko Maksić
10:00-10:30Stabilnost i kompatibilnost intraperitonealno primenjivanih
antimikrobnih lekova u lečenju peritonitisa.
PredavanjeProf. dr Radmila Veličković
10:30-11:00Prevalenca i karakteristike „peritonitis free“ pacijenata na
hroničnom programu peritoneumske dijalize.
PredavanjeProf. dr TatjanaĐurđević-Mirković
11:00-11:15DISKUSIJA
11:15-11:45PAUZA
11:45-12:15Imamo li nacionalnu strategiju za primarnu i sekundardnu prevenciju peritonitisa?PredavanjeProf. dr Nada Dimković
12:15-12:45Koliko smo daleko od izrade nacionalnog vodiča za lečenje peritonitisa i
ostalih infektivnih komplikacija vezanih za hroničnu peritoneumsku dijalizu?
PredavanjeProf. dr Dijana Jovanović
12:45-13:00DISKUSIJA
13:00-14:00PAUZA ZA RUČAK
14:00-14:30Iznenadna srčana smrt kod bolesnika na hroničnoj peritoneumskoj dijalizi.PredavanjeProf. dr Dragan Jovanović
14:30-15:00Dijagnostika i lečenje koronarne okluzivne bolesti kod bolesnika
na hroničnoj dijalizi.
PredavanjeProf. dr Slobodan Obradović
15:00-15:30Hipertrofija leve komore i srčana slabost.
Mere prevencije i lečenja kod bolesnika na peritoneumskoj dijalizi.
PredavanjeProf. dr Dejan Petrović
15:30-16:00PAUZA
16:00-16:30Bolest perifernih arterija kod bolesnika na hroničnoj peritoneumskoj dijalizi
Dijagnostika i lečenje.
PredavanjeProf. dr Branka Mitić
16:30-16:45DISKUSIJA
16:45-17:15Test znanja i podela sertifikata

* predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.