Prvi statut Udruženja nefrologa Srbije, donet 12.02.2010. godine možete pogledati ovde.


Na osnovu Statuta Udruženja nefrologa Srbije od 12.02.2010. godine i Odluke o izmenama i dopunama Statuta udruženja nefrologa Srbije od 11.04.2014. godine, shodnom primenom člana 12. stav 5. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/11 i 99/11) Predsednik udruženja u funkciji zakonskog zastupnika Udruženja nefrologa Srbije dana 11.04.2014. godine donosi:


PREČIŠĆEN TEKST STATUTA UDRUŽENJA NEFROLOGA SRBIJE

IZMENE I DOPUNE STATUTA


Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje nefrologa Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) je nestranačko, nevladino i neprofitno, stručno i naučno – edukativno udruženje, dobrovoljno, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarenja socijalno-humanitarnih ciljeva u funkciji poboljšanja prevencije i lečenja bolesti bubrega.

 

Ciljevi udruženja

Član 2.

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje u oblasti zdravstva.

Udruženje organizuje i koordinira aktivnost svojih članova u ostvarivanju ciljeva, i to:

 • Okuplja građane i društvene organizacije u radu na zdravstvenom prosvećivanju o bolestima bubrega;
 • Inicira aktivnosti na prevenciji i lečenju bolesti bubrega, uključujući i definitivni otkaz rada bubrega a u saradnji sa drugim kompetentnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, naučnim i drugim;
 • Radi na evidentiranju stvarne učestalosti oboljevanja od bolesti bubrega u Republici Srbiji;
 • U skladu sa prethodnim stavom, razmatra i predlaže izmene i dopune organizacije nefrološke službe u Republici Srbiji;
 • Koordinira organizovano učešće u diskusijama prilikom donošenja propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zakonodavstva;
 • U ostvarivanju svojih ciljeva u borbi protiv bolesti i u lečenju bubrega Udruženje sarađuje sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, medicinskim fakultetima, lekarskim društvima, Crvenim krstom, drugim zdravstvenim i humanitarnim organizacijama i institucijama koje imaju slične programske ciljeve;
 • Daje mišljenja o već donetim propisima ukoliko se radi o lošim rešenjima koja ne obezbeđuju adekvatno lečenje bolesnika, rad medicinskog osoblja i napredak nefrološke struke i upućuje mišljenje odgovoarajućim državnim organima;

 

Naziv i sedište

Član 3.

- Naziv Udruženja je ispisan ćiriličnim slovima i glasi: „UDRUŽENJE NEFROLOGA SRBIJE“.

- Naziv Udruženja na engleskom jeziku je „Serbian Society of Nephrology“.

- Skraćeni naziv je ispisan ćiriličnim slovima i glasi: “UNS“.

- Udruženje ima sedište u Beogradu, (Savski venac) Pasterova 2.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 4.

Član Udruženja može biti svaki lekar koji se bavi nefrološkom strukom koji  prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja (Redovni član).

Redovni članovi su i penzionisani lekari koji se bavi nefrološkom strukom ali samo dok imaju važeću licencu za rad, i koji prihvataju ciljeve Udruženja i Statut i podnesu prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Članovi osnivači i redovni član imaju pravo biranja i glasanja na Skupštini udruženja, i mogu biti birani za članove Upravnog odbora i drugih organa kao i radna tela udruženja.

Član Udruženja se postaje potpisivanjem pristupnice.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Udruženju se mogu pridružiti i ostali članovi koji nemaju pravo biranja i ne mogu biti birani za članove Upravnog odbora niti u druga radna tela („Pridruženi članovi“).

Pridruženi član je lice koje se ne bavi neposredno nefrološkom strukom ili se bavi ali nije lekar ali je zainteresovano za rad i razvoj iste.

Članovi Udruženja mogu biti članovi sledećih nivoa:

 • članovi osnivači;
 • redovni;
 • pridruženi;
 • počasni;
 • sponzori;
 • donatori (dobrotvori).

Nivo članstva se reguliše Pravilnikom o članstvu koji donosi Skupština.

Strana fizička i pravna lica mogu postati članovi Udruženja na osnovu odluke Upravnog odbora, a u skladu sa zakonom.

Redovni i pridruženi član Udruženja postaje se na lični zahtev (popunjena  pristupnica) ili uz preporuku Upravnog odbora.

Počasni članovi se određuju na inicijativu članova Skupštine Udruženja ili članova Upravnog odbora  a odluka se donosi  2/3 većinom članova Upravnog odbora.

Članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu čiju visinu određuje Upravni odbor.

Član Udruženja ima člansku kartu.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog neplaćanja propisane članarine, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili drugim akata udruženja, ili narušavanja ugleda Udruženja ili smrću člana Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Na odluku o prestanku svojstva člana Udruženja može se izjaviti prigovor Predsedniku Udruženja i/ili Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Skupština Udruženja dodeljuje počasni status članovima Udruženja za posebna zalaganja i rezultate u radu Udruženja.

Počasni status se utvrđuje poveljom Udruženja.

 

Prava, obaveze i odgovornosti članova, status aktivnog člana

Član 5.

 • Član Udruženja ima pravo da:

1. ravnopravno sa drugim članovima aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja.

2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja.

3. bira i bude biran u organe Udruženja.

4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 • Član Udruženja je dužan da:

1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja.

2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja.

3. redovno plaća članarinu u skladu sa visinom koju svojom Odlukom, za svaki  konkretan period, donosi Upravni odbor.

4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

5. da redovno prisustvuje sednicama Skupštine Udruženja.

Aktivnim članovima Udruženja se smatraju članovi koji se nalaze na spisku članova Udruženja, odnosno čija je pristupnica verifikovana u Udruženju, i imaju izmirenu članarinu za tekuću godinu (ukoliko je obavezna članarina propisana odlukom Upravnog odbora Udruženja).

Upravni odbor ažurira spisak članova Udruženja najmanje 2 puta godišnje i objavljuje ga na internet portalu (sajtu) Udruženja.

Za svoj rad, delovanje i preuzete obaveze članovi su odgovorni organima Udruženja.

 

Organi udruženja

Unutrašnja organizacija udruženja

Član 6.

Organi Udruženja su:

1. Skupština;

2. Upravni odbor;

3. Nadzorni odbor;

Funkciju zastupnika udruženja obavlja Predsednik Upravnog odbora.

Upravni odbor svojim odlukama utvrđuje institucionalne oblike delovanja udruženja iz člana 7. Statuta, a koji su neophodni za realizaciju i ostvarenje određenih programskih ciljeva.

Nadzorni odbor obavlja nadzor na radom i poslovanjem upravnog odbora, odnosno udruženja.

Svi organi za svoj rad odgovorni su Skupštini, a ogranci i institucionalni oblici koje formira Upravni odbor neposredno su odgovorni i Upravnom odboru. Predsednik Udruženja je zadužen da koordinira pripremi sastanaka i samim radom Skupštine i Upravnog odbora Udruženja.

 

Član 7.

Udruženje ostvaruje ciljeve preko izabranih organa, ogranaka i institucionalnih oblika.

Udruženje može na osnovu odluke Upravnog odbora osnivati svoje ogranke ili druge zakonom predviđene oblike organizovanja, koji nemaju svojstvo pravnog lica.

Institucionalni oblici delovanja se usklađuju sa ciljevima udruženja i uključuju: okrugle stolove, seminare, diskusione tribine, simpozijume, kurseve, komisije, komitete, odbore, radne grupe za pojedine aktivnosti, i druge prikladne oblike delovanja.

 

Skupština

Član 8.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora ili članova Nadzornog odbora koji je većinom glasova članova ovih organa usvojen, kao i na inicijativu najmanje jedne petine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava Predsednik Udruženja ili lice koje će za određeni vremenski period biti određeno od strane predsednika.

Skupština:

1. usvaja plan i program rada.
2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta.
3. usvaja druge opšte akte Udruženja.
4. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora.
5. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj.
6. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja.
7. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
8. usvaja izveštaje o radu organa, ogranaka i institucionalnih oblika delovanja Udruženja.

Skupština odlučuje kada je na sednici prisutno više od polovine članova Udruženja.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko na sednici Skupštine ne prisustvuje dovoljan broj članova za njeno održavanje ona se odlaže i zakazuje nova u roku od 15 dana, na kojoj je odlučuje prostom većinom prisutnih članova Udruženja, osim u slučajevima kada je Statutom drugačije određeno.

Glasanje na sednici je javno osim za izbor predsednika Udruženja, članova Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora kada se glasanje obavlja tajno.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova aktivnih prisutnih članova.

Skupština donosi Poslovnik o svom radu.

Skupština udruženja na svojoj izbornoj sednici javno bira sekretara udruženja od kandidata predloženih od strane predsednika udruženja.

 

Upravni odbor

Član 9.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o ostvarivanju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom, kao i o poštovanju Statuta i zakonitosti rada Udruženja.

Upravni odbor ima devet članova, i to:

 • predsednika;
 • 8 (osam) članova / savetnika;

Članove prvog saziva Upravnog odbora nakon usvajanja ovog Statuta biraju aktivni članovi skupštine udruženja po izbornoj proceduri.

Radom Upravnog odbora rukovodi Predsednik UO koji je ujedno i zastupnik Udruženja sa funkcijom Predsednika udruženja.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Predsednik Upravnog odbora je ovlašćen da imenuje lice (jednog od članova Upravnog odbora) koje će u odsustvu predsednika Upravnog odbora, kao njegov ovlašćeni zamenik, zastupati Udruženje i potpisivati sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

Član 10.

Upravni odbor:

1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja.

3. stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja, utvrđuje organizaciju Udruženja i obrazuje ogranke Udruženja u zemlji.

4. poverava posebne poslove pojedinim članovima, organizacionim jedinicama udruženja i institucionalnim oblicima delovanja Udruženja.

5. utvrđuje i formira institucionalne oblike delovanja Udruženja, donosi akte potrebne za rad Udruženja, osim onih koje donosi Skupština, kao i poslovnike o radu pojedinih oblika delovanja.

6. donosi finansijske odluke i poslovnik o svom radu.

7. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje 1/2 (jedne polovine) aktivnih članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.

8. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak.

9. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina izabranih članova UO, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Smatra se da je odluka Upravnog odbora doneta kada za nju glasa većina prisutnih članova.

Ukoliko je ishod glasanja o određenom pitanju neodlučan, glas predsednika je odlučujući.

Članovi Upravnog odbora nemaju pravo na naknadu za rad, ali imaju pravo na naknadu svih troškova koji nastanu prilikom obavljanja svoje funkcije, uz prezentiranje odgovarajućih dokaza o nastalim troškovima, ukoliko Udruženje ima sredstava za naknadu prethodno pomenutih troškova.

Član Upravnog odbora može glasati samo ako je prisutan na sednici upravnog odbora, o kojoj je obavešten od strane predsednika upravnog odbora, pisanim putem ili putem email-a, najranije 7 dana pre održavanja sednice.

Upravni odbor vrši izbor blagajnika udruženja, na osnovu predloženih kandidata od strane predsednika udruženja.

 

Član 11.

Predsednik udruženja je istovremeno i predsednik Upravnog odbora, koji zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Predsednik Udruženja:

- predstavlja i zastupa Udruženje;

- koordinira rad Skupštine i Upravnog odbora;

- stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja i zakonitosti njegovog rada;

- saziva Skupštinu Udruženja i podnosi joj izveštaj o svom radu i radu Udruženja;

- predsedava Skupštinom, ukoliko ne odredi za to neko drugo lice;

- za svoj rad odgovoran je Skupštini Udruženja i Upravnom odboru;

- predlaže kandidate za sekretara udruženja;

U odsustvu Predsednika, imenovani zamenik predsednika udruženja ima sva prava i obaveze Predsednika.

 

Mandat Upravnog odbora i članova upravnog odbora

Član 12.

Mandat Upravnog odbora traje 2 (dve) godine.

Mandat predsednika traje 2 (dve) godine, sa mogućnosti ponovnog izbora na istu funkciju na još 2 (dve) godine, samo ako se izabere u redovnoj izbornoj proceduri.

Ukoliko predsednik Upravnog odbora bude izabran na još jedan mandat od 2 (dve) godine, nakon isteka drugog mandata nema pravo kandidovanja na mesto predsednika naredne 4 (četiri) godine. Ukoliko predsednik udruženja ne bude izabran u drugi mandat, isti ima pravo da se kandiduje za mesto predsednika nakon proteka perioda od 2 (dve) godine.

Nakon isteka svog mandata, Predsednik Upravnog odbora može ostati u sledećem mandatu član Upravnog odbora u svojstvu člana / savetnika samo ako se izabere u redovnoj izbornoj proceduri.

Mandat ostalih članova Upravnog odbora je 2 (dve) godine, sa pravom još jednog izbora na istu funkciju u redovnoj izbornoj proceduri.

 

Izbori za članove upravnog odbora

Član 13.

Izbori za članove Upravnog odbora Udruženja se organizuju svake 2 (dve) godine. Izbori se moraju održati najkasnije 6 meseci nakon isteka mandata prethodnog Upravnog odbora.

Na prvim izborima nakon usvajanja ovog Statuta, organizuju se izbori za: predsednika i članove / savetnike Upravnog odbora. Na ovim prvim izborima nakon usvajanja ovog Statuta, vrši se neposredno glasanje za prethodno navedene funkcije, bez postupka nominacija, već se sprovodi izbor prostim tajnim glasanjem za članove koji su se prijavili za neku od navedenih funkcija na samoj sednici Skupštine.

Nakon prvih izbora, na svim budućim izborima organizuju se izbori za: predsednika i članove / savetnike Upravnog odbora.

Do završetka izbora članova novog Upravnog odbora, traje funkcija članovima starog Upravnog odbora i njegovih organa.

Samo aktivni članovi udruženja koji imaju pravo, mogu se kandidovati za funkcije u Upravnom odboru.

Za sve izbore koji se održavaju nakon prvih izbora od usvajanja izmena i dopuna Statuta, kandidati su dužni da prilože svoju biografiju i program u pisanoj formi, a u skladu sa posebnim pravilnikom o izboru članova Upravnog odbora.

Kandidati se mogu kandidovati samo za jednu funkciju u Upravnom odboru u jednom izbornom ciklusu, i to za predsednika ili za članove / savetnike Upravnog odbora.

Kandidature za članove Upravnog odbora razmatra posebni Komitet za nominaciju, koga imenuje Upravni odbor udruženja, i koji Upravnom odboru podnosi izveštaj o svom radu.

Komitet za nominaciju za svaku funkciju u izbornom procesu bira i nominuje određeni broj prijavljenih kandidata, po pravilu veći od onog koji se bira.

Biografije nominovanih kandidata za svaku funkciju se objavljuju na internet portalu (sajtu) Udruženja najmanje mesec dana pre početka glasanja.

Glasanju mogu da pristupe samo aktivni članovi udruženja.

Verifikaciju liste aktivnih članova / glasača udruženja vrši Upravni odbor, 7 (sedam) dana pre planiranog glasanja.

Članovi koji se prijave za članstvo u udruženju nakon verifikacije liste aktivnih članova / glasača, nemaju pravo glasanja u tom izbornom ciklusu.

Glasanje za izbor članova Upravnog odbora (predsednika, članova / savetnika odbora) je tajno.

Anonimnost tokom izbornog procesa je zagarantovana svim glasačima i za nju je odgovoran Upravni odbor udruženja.

Upravni odbor imenuje Verifikacionu komisiju koja vodi računa o regularnosti izbornog procesa i o tome obaveštava Upravni odbor i Skupštinu udruženja. U verifikacionoj komisiji ne može biti prisutan više od jednog (1) člana iz jedne ustanove.

Kandidati koji dobiju najviše glasova za funkcije koje su predloženi, smatraju se izabranim.

Rezultati glasanja se objavljuju na internet portalu (sajtu) udruženja.

 

Nadzorni odbor

Član 14.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom upravnog odbora, odnosno udruženja.

Nadzorni odbor kontroliše usklađenost svih aspekata finansijskog i poslovnog rada Udruženja sa zakonskim propisima i unutrašnjim pravilima Udruženja, uključujući i razmatranje finansijskih izveštaja, opravdanost finansijskih rashoda i rizika, i stara se o primeni kodeksa etike od strane upravnog odbora. Nadzorni odbor o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava upravni odbor,  Predsednika udruženja i Skupštinu udruženja.

 

Član 15.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova koje neposredno bira Skupština. Članovi Nadzornog odbora biraju Predsednika Nadzornog odbora iz svojih redova.

Mandat članova Nadzornog odbora je 2 (dve) godine.

Član udruženja, odnosno jedno lice ne može istovremeno biti član Upravnog i Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na naknadu za rad, ali imaju pravo na naknadu svih troškova koji nastanu prilikom obavljanja svoje funkcije, uz prezentiranje odgovarajućih dokaza o nastalim troškovima.

 

Član 16.

Nadzorni odbor punovažno odlučuje ako su prisutni svi članovi. Odluke se donose većinom glasova.

Član Nadzornog odbora može glasati samo ako je prisutan na sednici nadzornog odbora, o kojoj je obavešten od strane predsednika nadzornog odbora, pisanim putem ili putem email-a, najranije 3 (tri) dana pre održavanja sednice.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o radu na svakoj sednici Skupštine.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

 

Izbori za članove nadzornog odbora

Član 17.

Izbori za članove Nadzornog odbora Udruženja se organizuju svake 2 (dve) godine. Izbori se moraju održati najkasnije 3 (tri) meseca nakon isteka mandata prethodnog Nadzornog odbora.

Do završetka izbora članova novog Nadzornog odbora, traje funkcija članovima starog Nadzornog odbora.

Samo aktivni članovi udruženja mogu se kandidovati za funkcije u Nadzornom odboru.

Na prvim izborima nakon usvajanja ovog Statuta, vrši se neposredno glasanje za sve članove nadzornog odbora, bez postupka nominacija, već se sprovodi izbor prostim tajnim glasanjem za članove koji su se prijavili za neku od navedenih funkcija na samoj sednici Skupštine.

Za sve izbore koji se održavaju nakon prvih izbora od usvajanja izmena i dopuna Statuta, kandidati su dužni da prilože svoju biografiju u pisanoj formi, a u skladu sa posebnim pravilnikom o izboru članova Nadzornog odbora.

Kandidature za članove Nadzornog odbora razmatra posebni Komitet za nominaciju, koga imenuje Upravni odbor udruženja i koji Upravnom odboru podnosi izveštaj o svom radu.

Komitet za nominaciju u izbornom procesu bira i nominuje određeni broj prijavljenih kandidata, po pravilu veći od onog koji se bira.

Biografije nominovanih kandidata se objavljuju na internet portalu (sajtu) Udruženja najmanje mesec dana pre početka glasanja.

Glasanju mogu da pristupe samo aktivni članovi udruženja.

Verifikaciju liste aktivnih članova / glasača udruženja vrši Upravni odbor, 3 (tri) meseca pre planiranog glasanja.

Članovi koji se prijave za članstvo u udruženju nakon verifikacije liste aktivnih članova / glasača, nemaju pravo glasanja u tom izbornom ciklusu.

Glasanje za izbor članova Nadzornog odbora je tajno.

Anonimnost tokom izbornog procesa je zagarantovana svim glasačima i za nju je odgovoran Upravni odbor udruženja.

Upravni odbor imenuje Verifikacionu komisiju koja vodi računa o regularnosti izbornog procesa i o tome obaveštava Upravni odbor i Skupštinu udruženja.

Kandidati koji dobiju najviše glasova za funkcije koje su predloženi, smatraju se izabranim.

Rezultati glasanja se objavljuju na internet portalu (sajtu) Udruženja.

 

Zastupanje udruženja

Član 18.

U pravnom prometu i pred javnošću Udruženje zastupa Predsednik, a u odsustvu Predsednika to čine sledećim redom: zamenik predsednika ili članovi / savetnici Upravnog odbora, koji će biti ovlašćeni od strane Predsednika u svakom njegovom pojedinačnom odsustvu.

 

Komisije i radne grupe

Član 19.

U cilju bolje podele rada i kompetentnog odlučivanja po pojedinim pitanjima mogu se obrazovati stalne i povremene komisije i radne grupe.

 

Član 20.

Stalne i povremene komisije i radne grupe Upravni odbor predlaže Skupštini koja daje saglasnost za izbor. Istovremeno, Upravni odbor predlaže broj članova, zadatke i delokrug rada kao i Predsednika istih.

O svom radu, komisije i radne grupe podnose izveštaj Upravnom odboru u vremenskom roku koji odbor odredi. Upravi odbor izveštava Skupštinu o radu komisija i radna tela.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 21.

Udruženje se finansira prikupljanjem članarine, dobrovoljnim prilozima, sponzorstvom, donacijama, poklonima, finansijskim subvencijama, ostavinama, kamatama na uloge, zakupninama, dividendama, kao i drugim sredstvima koja Udruženje ostvari u skladu sa zakonom.

Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacija učesnika na seminarima i drugim oblicima organizovanja iz oblasti ostvarivanja ciljeva ovog udruženja, koje udruženje samostalno ili uz učešće druge domaće ili strane organizacije organizuje.

Udruženje raspolaže sredstvima u skladu sa finansijskim planom i odlukama Upravnog odbora i Skupštine.

Fizička i pravna lica koja daju priloge i poklone udruženju mogu biti oslobođena odgovarajućih poreskih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod.

 

Javnost rada

Član 22.

Rad Udruženja je javan.

Sve sednice Skupštine Udruženja su javne.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, sticanju i raspolaganju sredstvima udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, putem internet portala (sajta) Udruženja ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 

Udruživanje i povezivanje sa drugim organizacijama

Član 23.

Udruženje može da se povezuje i udružuje sa drugim organizacijama i asocijacijama u zemlji i inostranstvu, ukoliko je to u interesu udruženja.

Odluke o saradnji sa drugim organizacijama i asocijacijama donosi Upravni odbor. Na zahtev više od 5 (pet) članova Upravnog odbora, odluke o saradnji sa drugim organizacijama i asocijacijama se upućuju na verifikaciju Skupštini.

 

Prelazne i završne odredbe

Izmene i dopune statuta

Član 24.

Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta mogu da pokrenu: Predsednik Upravnog odbora, više od 1/2 članova Upravnog odbora ili 1/3 aktivnih članova Udruženja.

O inicijativi odlučuje Upravni odbor, u saglasnosti sa Predsednikom Udruženja.

Ukoliko se prihvati inicijativa, Upravni odbor formuliše predlog i podnosi ga na verifikaciju Skupštini.

O izmenama i dopunama Statuta Skupština odlučuje 2/3 (dvotrećinskom) većinom prisutnih članova.

 

Prestanak rada udruženja

Član 25.

Udruženje je osnovano na neodređeno vreme.

Udruženje prestaje sa radom odlukom 2/3 (dve trećine) aktivnih članova Udruženja, na posebno organizovanoj sednici Skupštine koja i utvrđuje razloge za prestanak rada Udruženja, zatim kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim čl. 49-58 Zakona o Udruženjima.

U slučaju prestanka rada Udruženja, imovina koju ono poseduje biće raspodeljena odgovarajućom odlukom Skupštine u humanitarne svrhe, odnosno preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva.

 

Član 26.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o Udruženjima ili drugih opštih akata Udruženja, koji moraju biti u saglasnosti sa ovim statutom.

 

Izgled i sadržina pečata

Član 27.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica, ima pečat i znak.

Udruženje ima okrugao pečat sa ćiriličnim tekstom: „UDRUŽENJE NEFROLOGA SRBIJE, BEOGRAD“ u jednoj polovini kruga i sa latiničnim tekstom “SERBIAN SOCIETY OF NEPHROLOGY, BELGRADE” u drugoj polovini kruga.

Udruženje ima štambilj pravougaonog oblika sa ćiriličnim natpisom: „UDRUŽENJE NEFROLOGA SRBIJE, BEOGRAD“.

Znak udruženja izgleda tako da je u polukrugu ispisano ćiriličnim natpisom „UDRUŽENJE“ a  ispod tog natpisa u polukrugu istog prečnika ispisano ćiriličnim slovima „NEFROLOGA SRBIJE“.

 

Član 28.

Ovaj statut je usvojen na vanrednoj skupštini udruženja dana 11.04.2014. godine.
Ovaj statut stupa na snagu protekom osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Udruženja.

 
U Beogradu, dana 11.04.2014. godine.

 
Predsedavajući Vanredne skupštine
UDRUŽENJA NEFROLOGA SRBIJE

Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović

Sanja-Simic-Potpis

 

 

 


Povratak na vrh stranice