Poštovane koleginice i kolege,

Pred vama je po prvi put edukacioni kurs posvećen terapiji gvožđem kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom slabošću. U eri dostignuća u oblasti terapije anemije bubrežnog porekla, gvožđe nije ni malo izgubilo u svom značaju: rezerve gvožđa su jedan od najvažnijih preduslova za optimalan efekat terapije agensima stimulacije eritropoeze, a smanjene rezerve gvožđa su najčešći uzrok rezistencije na  primenjenu terapiju.

Pred nefrolozima je još uvek dosta zadataka: odabrati optimalni dozni oblik, standardizovati inicijalnu terapiju i terapiju održavanja, rešiti funkcionalni deficit gvožđa, izbeći oksidativni stres, misliti na zapaljenski sindrom i prema nekim autorima, i na kalcifikacije krvnih sudova. Sve su to pitanja o kojima će biti reči na ovom kursu te se nadamo da ćete pokazati interes za ove teme i time opravdati izbor ovog kursa od strane organizatora.

Prof. dr Nada Dimković
Predsednik Udruženja nefrologa Srbije


Program:


  • 08:30 - 08:55

Koktel dobrodošlice

  • 08:55 - 09:00

Pozdravna reč i otvaranje kursa
Predsedavajući: Igor Mitić, Zoran Kovačević

  • 09:00 - 09:30

Mesto gvožđa u lečenju anemije bubrežnog porekla
Prof. dr Steva Plješa
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

  • 09:30 - 10:00

Terapija gvožđem: ima li razlike?
Prof. dr Vidojko Đorđević
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

  • 10:00 - 10:30

Ciljne vrednosti i o čemu treba misliti tokom terapije gvožđem?
Prof. dr Dijana Jovanović
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

  • 11:00 - 11:30

Ima li povezanosti između terapije gvožđem i vaskularnih kalcifikacija?
Prof. dr Nada Dimković
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

  • 11:30 - 12:00

Rezistencija na ESA
Prof. dr Igor Mitić
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)
L-cistein study presentation
Athena Moustaka
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

  • 12:00 - 12:30

Terapija gvožđem u predijaliznih bolesnika
Prof. dr Zoran Kovačević
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)

  • 12:30 - 13:00

Recent advances in understanding molecular mechanisms of iron homeostasis: lessons for optimizing iron availability in chronic kidney disease
Dr George Papanikolaou, PhD
(preuzmite prezentaciju u PDF formatu)