Дневни ред Скуштине:


1. Уводна реч Председника
2. Избори за председника и чланове Управног одбора
3. Разно


Председник Удружења проф др Радомир Наумовић је констатовао да седници не присуствује
законом предвиђен број активних чланова (чл.8, став 7 Статута) и да скупштина нема кворум за
доношење одлука..

Нова седница ће бити одржана у законском року.


Председавајући Скупштине УНС

Проф др Радомир Наумовић